Tổng Hợp Lệnh Mu Origin Lậu cho những ai Chưa biết

Đây là tổng Hợp lệnh Mu origin cho nhưng ai cần . 1 số lệnh nãy vẫn đang sử dụng tại các sever MU lậu trung quốc ai chưa biết thì vào test thử nhé rất hữu ích đó

Cái này mình sưu tầm nữa sau khi tìm hiểu 1 số sever mu origin .Nếu 1 sever Mu origin lậu được mở mà vẫn còn sử dung lệnh GM thì dưng lệnh dưới đây có thể dùng được hết nhémi

-setviplev tennhanvat 0-12 (vidu : -setviplev Proundz 12)
-adddj tennhanvat soluong (vd : -adddj Pround 9999999)
-setlev tennhanvat cấp bậc chuyển sinh số lần
-addexptennhanvat kinh nghiệm
-addmoney tennhanvat trò chơi tiền
-addlj Proundz kim tệ
-addid ZPround 100910 1 0 15 80 100 235 (ví dụ đây là thêm 1 món đồ VIP 15 – full opt)
-addid ZPround 8002 1 0 10 80 100 235

Còn các Lệnh dưới đây anh em tự mò nhé có thể dùng google translate để tìm hiểu nhé đơn giản lắm. tai mình không có nhiều thời gian nên chỉ dịch một số lệnh cần thiết

查看玩家的元宝数和真实充值钱数 -viewum 角色名称
查看玩家所在的线路 -line 角色名称
传送到地点 -moveto 地图编号 X坐标 Y坐标
自己隐身 -hide
自己现身 -show
传送到人物 -follow 角色名称
修改装备耐久值 -substrong 角色名称 减少值
修改VIP等级 -setviplev 角色名称 VIP等级
踢掉用户账号下的所有角色封号 -kicku 账户名称
解除禁止登陆解封 -unban 角色名称
禁止聊天发言 -banchat 角色名称 几个小时
解除禁止聊天发言 -unbanchat 角色名称
恢复指定角色的HP和MP -recover 角色名称
设置角色等级 -setlev 角色名称 级别 转生次数
给角色添加经验 -addexp 角色名称 经验
给所有在线的角色添加经验n/100 -addexp2 100
给角色添加内力, 负数则进行减去操作 -addipower 角色名称 内力(可以是负数)
给角色添加游戏币, 负数则进行减去操作 -addmoney 角色名称 游戏币(可以是负数)
给角色添加银两, 负数则进行减去操作 -addlj 角色名称 银两(可以是负数)
给角色添加金币, 负数则进行减去操作 -addlj 角色名称 金币(可以是负数)
给角色添加点卷, 负数则进行减去操作 -adddj 角色名称 元宝(可以是负数)
给角色添加点卷, 负数则进行减去操作 -additem 角色名称 物品名称 个数(1~99) 绑定(0/1) 级别(0~10) 追加 幸运 卓越”)
给角色添加限时的物品(不允许添加装备) -additem2 角色名称 物品名称 个数 绑定(0/1) 限制日期(2011-01-01) 限制时间(00$00$00)
给角色添加物品 -addid 角色名称 物品ID 个数(1~99) 绑定(0/1) 级别(0~10) 追加 幸运 卓越”)
给角色添加物品 -addid 角色名称 物品ID 个数(1~99) 绑定(0/1) 级别(0~10) 追加 幸运 卓越
设置角色的pk值, 最小值0 pk点(最小值0) -setpkv 角色名称 pk值(最小值0) pk点(最小值0)
给角色添加点将台积分, 负数则进行减去操作 -adddjpoint 角色名称 点将积分(可以是负数)
给角色指定的任务(填写任务名称)设置完成值 -settaskv 角色名称 任务名称 目标类型(1/2) 数值(可以是负数)


权使用广告发布执行 -auth 公告开关(0/1)
发布公告 -bull 公告ID(文字和数字都可以) 多少分钟(数字, -1表示永久公告) 次数(数字, 客户端播放次数, -1表示一直循环) 公告文字”)
删除指定的公告消息 -rmbull 公告ID(文字和数字都可以)
发布临时公告 -sysmsg 临时公告ID(文字和数字都可以) 临时公告文字”
给角色设置冲穴成功率乘以的倍数, 方便测试操作 -setjmrate 角色名称 冲穴成功率倍数
给角色设置坐骑强化成功率乘以的倍数 -sethrate1 角色名称 坐骑强化成功率倍数
给角色设置坐骑进阶成功率乘以的倍数 -sethrate1 角色名称 坐骑进阶成功率倍数
给角色指定的经脉直接设置成功的穴位 -setjmlev 角色名称 经脉ID 穴位ID
给角色已经学习的技能直接设置级别 -setskilllev 角色名称 技能ID 级别
给角色已经学习的技能直接设置熟练度 -setskillum 角色名称 技能ID 熟练度值
删除某个角色 -del 角色名称
恢复某个删除的角色 -undel 角色名称
列举某个角色的坐骑的列表 -listhorse 角色名称
设置角色的某个坐骑的进阶幸运值 -sethl 角色名称 坐骑ID(-listhorse得到的ID) 幸运值
设置角色的周连续登录天数 -setwlogin 角色名称 天数
设置角色的本月的在线时长(秒数) -setmtime 角色名称 在线时长(秒数)
设置角色的新手见面礼包的当前步骤 -setnstep 角色名称 当前步骤(1~10)
通知在线的账户从数据中重新获取元宝数量 -updateBindgold
设置角色的某个副本的当日次数(可以是负数) -setfbnum 角色名称 副本ID 当日次数(可以是负数)
临时增加角色的物攻和魔攻 -addattack 角色名称 攻击力(值)
临时增加角色的物防和魔防 -adddefense 角色名称 防御力(值)
给角色的押镖设置状态 -setybstate 角色名称 状态(0:成功,1:失败)
清空某个角色的缓存数据 -clrallrolecache
给角色的英雄逐擂设置到达的层数 -addheroidx 角色名称 层数(大于等于0,小于等于13)
给角色设置连斩个数 -setlz 角色名称 连斩数
通知某个角色加入了某个帮会GM命令 -joinbh 申请的角色ID 帮会ID 帮会名称
通知解散了某个帮会GM命令 -autodestroybh 返回值 角色ID 帮会ID
通知删除某个角色的皇后状态的内部GM命令 -removehuangfei
通知将某个地图的帮旗清空的内部GM命令 -clearmap
通知所有在线的角色重新刷新进入游戏 -reloadxml 文字信息
通知在线的用户有新邮件 -notifymail
修改角色的,主要用于整数参数值 -modifyparams 角色名称 参数索引(0成就 1积分 2猎杀 3悟性 4真气 5天地精元 6试炼令[===>通天令值] 7经脉等级 8武学等级 9钻皇等级 10系统激活项 11军功) 值(正负)”)
获取指定地图上活着的怪物的数量 -setmapalivemon 地图编号
给角色添加活跃值 -adddj 角色名称 活跃值(可以是负数)
给角色添加声望值 -adddj 角色名称 声望值(可以是负数)
修改角色属性 -nameserver 1或0(1启用 0禁用)} [名字服务器IP] [名字服务器端口] [本服务器的平台ID编号]\n中括号内的参数可不填,’*’号表示不修改”)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *